Tutvustus

Meie uurimistöö keskendub puitkonstruktsioonide kandevõime ja stabiilsuse uuringutele.

Teadustööde teemadeks on puitkonstruktsioonide tulepüsivus sh liimvuugi, kattematerjalide ja isolatsioonimaterjalide käitumine tules, puitkonstruktsioonide liidete arendamine ja puidust konstruktsioonimaterjalide korduskasutus.

Tulepüsivuse uuringutes tegelevad meie teadurid muuhulgas inseneripuidus (liimpuit, ristkihtpuit, I-talad) esinevate liimvuukide terviklikkusega kõrgetel temperatuuridel. Uurimisgrupi teadurite tööna on välja töötatud katsemeetod liimidele ning arvutusmeetodid inseneripuidu tulepüsivuse arvutamiseks, arvestades sealjuures liimvuugi käitumist.

Uurimisgrupp omab üht juhtrolli puitkonstruktsioonide tulepüsivuse Euroopa projekteerimisstandardite uuendamisel. Samuti on uurimisrühm olnud aktiivne Eesti, Euroopa ning globaalsete erialaliste käsiraamatute koostamisel.

Liikmeskond

Prof. Alar Just Ehituskonstruktsioonide professor
Dr. Eero Tuhkanen

Ehituskonstrutksioonide labori juhataja

Dr. Mattia Tiso Teadur
Dr. Johanna Liblik Teadur
Katrin Nele Mäger Doktorant-nooremteadur
Jane Liise Vihmann Doktorant-nooremteadur

Valitud publikatsioonid

dx.doi.org/10.1002/fam.3069

holz.vaka.kit.edu/inter/55-16-01.pdf

www.scopus.com/record/display.uri?origin=inward&partnerID=40&eid=2-s2.0-85120750066&featureToggles=FEATURE_NEW_DOC_DETAILS_EXPORT:1

doi.org/10.1016/j.engstruct.2021.113091

dx.doi.org/10.1002/fam.2798

dx.doi.org/10.1016/j.firesaf.2017.09.006

doi.org/10.22382/wfs-2018-041

Tehniline võimekus

Ehituse Mäemaja – ehituskonstruktsioonide labor

  • Jõupõrandaga ala koormuskatseteks 8 × 23 m, kõrgusega 5,4 m. Ankurduspunktide võrgustik 1,2 × 1 m, maksimaalse lubatava koormusega ühele punktile 250kN
  • Kaks eraldi või sünkroniseeritult kontrollitavat hüdrosilindrit EPZ-D maksimaalse koormusega ±200kN ja ±400kN, töökäik 250mm.
  • Reaalajas andmete kogumise ja andmetöötlusseadmed QuantumX MX840B, MX1615B (HBM) ja LVDT sensorid.
  • Andmete kogumise tarkvara Catman.
  • Universaalne paralleelhaaratsitega elektromehaaniline katseseade LFM-600 kN
  • Manuaalselt opereeritavad Enerpac RC506 hüdraulised silindrid eraldiseivate Zemic jõuanduritega.
  • L-kujuline (5 × 4,25 m), 5,4 m kõrge jõusein ankurduspunktide võrgustikuga 1 × 1 m, maksimaalse lubatava koormusega ühele punktile 250kN

Jooksvad projektid

LEAAV23090 Puidu tugevus- ja jäikusomadused tulepüsivusarvutusteks

VA23064 Tõhusad liited tehases valmistatud puitmoodulmajadele Ukraina taasülesehituse abistamiseks

LEAEV23087 Stora Enso ristkihtpuidu Eurokoodeksi järgne tulepüsivus 2.0

PRG2213 Puidu-bioliimi süsteemide arendus ehituses kasutatavates jätkusuutlikes ja ohututes inseneripuittoodetes

VHE23055 Tegelike ja taskukohaste säästvate ehituslahenduste tipptasemel demonstreerimine arvestades kogu olelusringi toimimist ja täiustatud ringmajandusega