Puidu-, Plasti- ja tekstiilitehnoloogia magistriõppekava

Puidu-, plasti- ja tekstiilitehnoloogia (inglise keeles Technology of Wood, Plastics and Textiles) õppekava magistritasemel on võimalik spetsialiseeruda puidutehnoloogiale või plasti- ja tekstiilitehnoloogiale. Mõlemal suunal on tugev tööstus- ja tehnoloogiataust, sest 35% Eesti töötleva tööstuse müügimahust moodustavad just puidu- ja mööbli-, kummi- ja plasti- ning tekstiili- ja rõivatööstuse allharud. Ekspordimahtude kasvu tõttu investeerivad ettevõtted tootmise laiendamisse, tehnoloogia arendamisse ja efektiivsuse kasvatamisse, mis omakorda on toonud kaasa suure nõudluse erialaste teadmistega spetsialistide järele.

BIOCEB magistriõppekavale võeti 2020 vastu kokku 30 üliõpilast, kes jaotati enne õppetöö algust 5 erineva õpiraja vahel (vt. Joonis 1). Peale 1. semestrit Reims-Champagne-Ardenne ülikoolis 2020 sügisel on alles 25 üliõpilast, kellest tuli 17 üliõpilast õppima TalTechi ja ca 8 üliõpilast läks õppima AgroParisTech ülikooli.

TalTech-i poolt õpetatakse kevadel 2021 mitme magistrikraadiga õppekaval kokku 5 kursust. BIOCEB projekti raames toimub 4 üliõpilaste vastuvõttu plaanitud on 10-15 üliõpilas õpetamine 2. kevadsemestril 2020-2024.

www.bioceb.eu

  • LKK0180 – Rafineerimissüsteemid biotoodete tootmiseks (6 EAP)
  • LKK0130 – Rohelise keemia meetrika biotoodete tootmiseks (6 EAP)
  • LKK0190 – Rohelise tehnoloogia elutsükli analüüs (6 EAP)
  • KAK8220 – Säästlik/puhtam tootmine (6 EAP)
  • KMP0340 – Biopolümeerid: põhiolemus, tootmine ja kasutamine (6 EAP)

Eestis toimub BIOCEB magistriõppekava iga-aastane suvekool (5 vastuvõttu) kõigile üliõpilastele. 2021 suvel 28. juuni kuni 2 juuli toimunud suvekoolis toimusid põnevad loengud biomajanduse, vetikakasvatuse, uute biotehnoloogiate ja bioinnovatsiooni start-up-ide kohta. Külastati ettevõtteid Estonian Cell As, Combiwood AS, Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli teaduslaboreid ning Rakvere Linnust.

Vastavalt valitud suunale saad põhjalikud teadmised puidu- või plasti- või tekstiili ja rõivatööstuse materjalide ehituse, omaduste ja tehnoloogiate kohta. Omandad põhiteadmised tehnoloogiaettevõtluse, projekti kavandamise, analüüsi ja juhtimise kohta, mida võid täiendada valikainetega. Tootearenduse ja innovatiivse tootmisega on seotud materjalide testimismeetodid, valdkonnaspetsiifilised (puit või tekstiil)  Me ei piirdu ainult teoreetiliste teadmistega – õppetöös on suur rõhk praktilistel laboritöödel, ülesannete lahendamisel ja projektide teostamisel. E-õpe võimaldab kõigil kursustel paindlikult teadmisi omandada. Märkimist väärib ka see, et õppekava arendamisse on panustanud koguni viis erialaliitu: Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit, Eesti Mööblitootjate Liit, Eesti Puitmaja Liit, Eesti Plastitööstuse Liit ja Eesti Rõiva- ja Tekstiililiit. Lisaks on arvesse võetud erinevaid raporteid, mis kajastavad ettevõtete poolt välja toodud tulevaste töökohtade vajadusi ja vajaminevaid erialaseid pädevusi.

Pane tähele! Õppetöö toimub inglise keeles. Tegemist on rahvusvahelise õppekavaga, millel õppimine on Eesti ja teiste Euroopa Liidu riikide kodanikele tasuta.

  • Õppekaval on lisaks 2. peaerialale uus kõrvaleriala „Biotooted, jätkusuutlik keemia ja tehnoloogia“, mis koosneb 5 BIOCEB õppekaval õpetatavast õppeainest ja 3 neile liidetud õppeainest.
  • Eesmärk on pakkuda kõrvaleriala juba õppivatele üliõpilastele, kes lisaks oma peaerialale soovivad kõrvalerialana õppida uudseid lignotselluloosse biomassi keemilisi ja bioloogilisi tehnoloogiad.
  • Kõrvaleriala arendamisel tehakse koostööd Aalto Ülikooliga, kus on juba väga kõrgel tasemel puidukeemia ja biorafineerimise tehnoloogiate teadus ja arendus ning õppetöö selles valdkonnas.

BIOCEB European Master in Biological ang Chemical Engineering for a Sustainable Bioeconomy

TalTechi jaoks on väga oluline osalemine 5 ülikooli mitme diplomiga magistriõppekava projektis. Peamine eesmärk on arendada 5 ülikooli vahelist R&D koostööd ning luua TalTechis uus kompetents lignotselluloossete biomaterjalide biorafineerimistehnoloogiate ja arendatavate biotoodete ning  nende elutsükli analüüsi valdkondades.

TalTEch inseneriteaduskonna akrediteeritud magistriõppekava „Puidu-, plasti- ja tekstiilitehnoloogia“ saavad 2021 aastast alates õppida Erasmus Mundus õppekavale BIOCEB „European Master in Biological ang Chemical Engineering for a Sustainable Bioeconomy“  (2020-2024) vastuvõetud tudengid. Lõpetajad saavad magistrikraadi korraga kolmest ülikoolist vastavalt valitud õpirajale.

2019 aasta veebruaris esitas 5 ülikoolist (Aalto Ülikool, Liege Ülikool, AgroPariTech, Reims-Champagne-Ardenne ülikool, TalTech) koosnev konsortsium  Erasmus Mundus Joint Master Degree 2019 projektikonkursile taotluse BIOCEB „European Master in Biological and Chemical Engineering for a Sustainable Bioeconomy“ (BIOCEB), mis sai positiivse rahastusotsuse juulis 2019 ning plaanitud on kokku 4 vastuvõttu.

BIOCEB magistriõppekava ei ole ühisõppekava, vaid baseerub partnerülikoolides akrediteeritud õppekavadel. Iga ülikooli õppekaval õpetatavatest õppeainetest on koostatud 30EAP mahus moodul üheks semestriks, seega peab üliõpilane õppekava täitmiseks läbima 3 õppesemestrit (3 x 30=90EAP) kolmes erinevas ülikoolis ja kaitsma magistrikraadi vastavalt ülikoolide ühise kaitsmiskomisjoni ja kaitsmisprotseduuri nõuetele ning saab lõpuks kõigi 3 ülikooli magistrikraadid vastavalt õpirajale (vt. joonis 1). BIOCEB-i magistrikava idee baseerub üliõpilaste mobiilsusel ja rahvusvahelise teadus- ja õppetöö kogemuse suurendamisel baseeruv magistriõppekava. Õppekaval on 5 erinevat õpirada (Study track) õpiradades 1-3 osaleb TalTech.

BIOCEB magistriõppekava 5 õpirada